940 Daxil ol

Auditorun məsuliyyətinin icbari sığortası

Auditorun məsuliyyətinin icbari sığortası

Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 

 
Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin auditin subyekti qarşısında peşə məsuliyyətinin icbari sığortası sahəsində münasibətləri tənzimləyir, onun təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.
 

Auditorun peşə məsuliyyətini yaradan sığorta hadisələri

 

Digər sığorta növlərində auditorun peşə məsuliyyətini yaradan sığorta hadisəsi hallarıda mövcuddur.Auditorun peşə məsuliyyətini yaradan sığorta hadisəsi halları aşağıdakılardır:

  • auditor xidməti sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların, standartların, qaydaların tələblərinin pozulması;
  • mühasibat (maliyyə) və vergi hesabatlarında təhrif olunmuş məlumatların və səhvlərin aşkar edilməməsi;
  • aşkar edilən səhv və təhriflərin aradan qaldırılması üçün düzgün tövsiyələrin verilməməsi;
  • işlərin keyfiyyətsiz görülməsi və (və ya) yerinə yetirilməsi müddətinə riayət edilməməsi;
  • məxfilik prinsipinin pozulması.
Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et
Onlayn əldə et