940 Daxil ol

Podratçının maşın və avadanlığının sığortası

Avadanlıq sığortası

Bu sığorta növü üzrə Sığortaçı, həmin Sığorta müqaviləsində təsbit edilmiş sığorta haqqı müqabilində Sığortalı ilə razılaşır ki, əgər sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində aşağıda qeyd olunan sığorta risklərinin təsiri nəticəsində maşın və ya avadanlıq  həmin  maşın və ya avadanlığın təmir edilməsini və ya dəyişdirilməsini zəruri edən dərəcədə zədələnərsə, məhv olarsa və ya oğurlanarsa və belə zədələnmə, məhvolma və ya oğurluq sığorta qayadalarında  qeyd edilən  istisnaların altına düşməzsə, Sığortaçı Sığortalıya belə zədələnmənin, məhvolmanın və ya oğurluğun nəticəsində dəymiş zərərin əvəzini ödəmə, zədələnmiş maşın və avadanlığın əvəz edilməsi və ya təmir edilməsi yolu ilə, sığorta müqaviləsində hər bir maşın və avadanlıq üçün nəzərdə tutulan sığorta məbləğin çərçivəsində ödəyəcək:   

 • Yanğın
 • İldırım vurması
 • Partlayış
 • Fırtına, tufan, qasırğa
 • Dolu
 • Sel (daşqın)
 • Zəlzələ
 • Üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkətləri
 • Oğurluq, quldurluq , qaçırmavəsoyğunçuluq
 • Heyvanlarınhərəkəti
 • Kənarpredmetlərindüşməsi, dəyməsi
 • Toqquşma
 • Aşma
 • Torpaqsürüşməsi
 • Torpaqçökməsi
Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et