940 Daxil ol

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

Əmlak məsuliyyətinin icbari sığortası

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

 

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası məhsulu sığorta obyektinә görә әmlak sığortasına aid olan ümumi mülki mәsuliyyәtin sığortasıdır. Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası müvafiq əmlakın istismarı, həmçinin bu əmlakın ərazisi daxilində tikinti, təmir, yenidənqurma, bərpa  və ya digər bu kimi işlərin görülməsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına və əmlakına dəymiş zərərin müqabilində zərərin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.

Sığortaçı Sığortalıya aşağıdakı sığorta risklәrindәn tәminat verir:

  • elektrik vә ya qaz cihazlarından istifadә nәticәsindә yaranan yanğın, yaxud belә yanğının qarşısının alınması üçün görülәn tәdbirlәrin nәticәlәri;
  • qaz partlayışı;
  • elektrik naqillәrindә baş verәn qısa qapanma;
  • su, istilik vә kanalizasiya xәtlәrindә baş verәn qәza nәticәsindә subasma;
  • hәr hansı predmetin vә ya onun hissәlәrinin düşmәsi, atılması, dәymәsi, dağılması, axıdılması vә digәr bu kimi formalarda tәsiri.

Digәr risklәr tәrәflәr arasında razılaşmaya әsasәn müqavilәyә daxil edilә bilәr

 

 

 

Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et
Onlayn əldə et