940 Daxil ol

“Atəşgah Sığorta ” xalis mənfəətini 2,5 dəfə artırıb

19.04.2016

Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC 2015-ci ili 627 min 422 manat xalis mənfəət ilə başa vurub. Bu 2014-cü illə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. Şirkət 2014-cü ildə 250 min 470 manat xalis mənfəət açıqlamışdı.

“Marja” “Atəşgah” Sığorta Şirkətinin maliyyə hesabatlarına istinadən xəbər verir ki, ötən il şirkətin cəmi gəlirləri təxminən 46,04 milyon manat, cəmi xərcləri isə 45,25 milyon manat təşkil edib. Şirkət 156,8 min manat mənfəət vergisi də ödəyib.

2014-cü illə müqayisədə (37,55 milyon manat) ötən il şirkətin cəmi gəlirləri 22,6% artıb.

2015-ci ildə “Atəşgah” Sığorta Şirkəti təxminən 43,34 milyon manat sığorta haqları toplayıb. Bu, 2014-cü illə müqayisədə 22,7% çoxdur.

Ötən il “Atəşgah” Sığorta Şirkətinin cəmi aktivləri təxminən 32 milyon manatdan 33,5 milyon manata yüksəlib.

BALANS 01 yanvar 2016-ci il tarixə

A K T İ V L Ə R  İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR    
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4 513 566,03 4 268 501,59
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması    
Daşınmaz əmlaka investisiyalar    
Qeyri-maddi aktivlər 357 538,97 321 763,32
Təxirə salınmış vergi aktivləri    
Uzunmüddətli debitor borcları    
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 71 000,00 71 000,00
               dövlət qiymətli kağızları    
               qeyri-dövlət qiymətli kağızları    
               sair maliyyə aktivləri 71 000,00 71 000,00
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 130 000,00 130 000,00
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar    
Sair aktivlər    
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 5 072 105,00 4 791 264,91
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR    
Ehtiyatlar    
Debitor borcları: 5 313 168,70 6 286 403,11
               birbaşa sığorta üzrə 4 962 519,71 5 417 962,71
               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 5 047,52 5 047,52
                 - təkrarsığortaçı üzrə    
                 - təkrarsığortalı üzrə  5 047,52 5 047,52
               asılı təşkilatlar üzrə    
               büdcə üzrə  44 799,60 64 078,36
               iddia tələbləri üzrə    155 657,42
               işçi heyəti üzrə  16 495,61 15 502,61
               sığortalılara verilən borclar üzrə    
               sair debitorlar 284 306,26 628 154,49
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 13 071 424,67 15 533 420,12
                     kassa  22 266,05 21 884,92
                     hesablaşma hesabı  5 621 055,36 2 537 150,27
                     valyuta hesabı  43 205,06 32 398,73
                     depozit hesablar  7 384 898,20 12 941 986,20
                     sair pul vəsaitləri     
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 400 000,00 400 000,00
                     dövlət qiymətli kağızları 400 000,00 400 000,00
                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları    
                     sair maliyyə aktivləri    
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı: 7 844 206,10 5 571 700,86
                      həyat sığortası sahəsi üzrə    
                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 7 844 206,10 5 571 700,86
Sair qısamüddətli aktivlər: 34 944,63 338 843,31
                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 30 018,68 27 942,70
                      verilmiş  avanslar   286 497,07
                      təhtəl hesablar 4 925,95 24 403,54
Sair aktivlər 260 167,52 577 442,31
Cəmi qısamüddətli aktivlər 26 923 911,62 28 707 809,71
CƏMİ AKTİVLƏR 31 996 016,62 33 499 074,62
             
K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna
I . KAPİTAL    
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  5 008 500,00 5 008 500,00
Emissiya gəliri    
Geri alınmış kapital (səhmlər)    
Kapital ehtiyatları: 3 039 945,54 3 039 945,54
              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 1 397 642,58 1 397 642,58
              digər kapital ehtiyatları 1 642 302,96 1 642 302,96
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) -729 705,68 -233 900,54
              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 250 470,48 627 422,64
              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
   
              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)
-980 176,16 -861 323,18
              Elan edilmiş dividendlər    
Cəmi kapital 7 318 739,86 7 814 545,00
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR    
Sığorta ehtiyatları: 21 187 069,76 22 550 237,08
               Həyat sığortası sahəsi üzrə :    
               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  21 187 069,76 22 550 237,08
Qarşısıalınma tədbirləri fondu     
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər    
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər    
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri    
Kreditor borcları : 0,00 0,00
                  əməyin ödənilməsi üzrə     
                  büdcə üzrə    
                  sosial sığorta və təminat üzrə     
                  digər məcburi ödənişlər üzrə     
                  asılı təşkilatlar üzrə    
                  sair kreditorlar    
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri    
                  alınmış avanslar    
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 860 270,12 2 660 603,80
                  təkrarsığortaçı üzrə 856 131,96 2 658 081,01
                  təkrarsığortalı üzrə  4 138,16 2 522,79
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar    
Sair öhdəliklər 2 356 202,26  
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 24 403 542,14 25 210 840,88
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR    
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər    
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər    
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər    
Kreditor borcları: 118 785,99 160 004,35
                  əməyin ödənilməsi üzrə     
                  büdcə üzrə    
                  sosial sığorta və təminat üzrə     
                  digər məcburi ödənişlər üzrə  118 785,99 84 915,33
                  asılı təşkilatlar üzrə    
                  sair kreditorlar   75 089,02
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 155 657,42
                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   155 657,42
                  alınmış avanslar    
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar    
Sair öhdəliklər       154 948,63 158 026,97
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 273 734,62 473 688,74
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 24 677 276,76 25 684 529,62
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 31 996 016,62 33 499 074,62
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*    
* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.    

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri:     43 681 887,61
                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları   43 338 550,42
                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00
                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  0,00
                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar üzrə
343 337,19
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) -3 635 672,56
İnvestisiya gəlirləri üzrə  768 557,45
Subroqasiya gəlirləri 303 089,38
Sair gəlirlər      4 919 199,79
CƏMİ  GƏLİRLƏR 46 037 061,67
Xərclər  
Əsas əməliyyat xərcləri:     27 784 709,39
                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 16 293 047,56
                             qaytarılan sığorta haqları üzrə   1 243 791,97
                             tənzimləmə xərcləri      
                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 10 247 444,20
                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə  
                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    425,66
İşlərin aparılması xərcləri      16 519 800,96
Sair xərclər      948 273,02
CƏMİ  XƏRCLƏR 45 252 783,37
Maliyyə mənfəəti (zərəri)     784 278,30
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi  
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)     784 278,30
Mənfəət vergisi     156 855,66
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)     627 422,64
         
 BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
        manatla
Göstəricilərin adları Hesablanmışdır  Faktiki ödənilmişdir
Mənfəətdən  vergi  156 855,66 156855,66
Əlavə dəyər vergisi    
Gəlir vergisi  348105,04 360000
Əmlak vergisi  23775,27 23775,27
Torpaq vergisi  33,7 33,7
Aksizlər     
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 237816,6 290000
Sair vergilər 163964,96 163964,96
Sosial sığorta və təminat 715435,39 706250
Məcburi ödənişlər (0,3%) 102966,45 118487,44
İqtisadi sanksiyalar